NUMK - NUMK
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Xét tập các chữ số 𝐷 = {𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑘 } với 0 ≤ 𝑑1 ≤ 𝑑2 ≤ ⋯ ≤ 𝑑𝑘 ≤ 9. Với một số nguyên dương 𝑀, hãy tìm số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho 𝑀 mà trong biểu diễn thập phân mỗi chữ số chỉ lấy từ tập chữ số 𝐷.

Input

- Dòng đầu gồm hai số 𝑘, 𝑀 (𝑘 ≤ 10; 𝑀 ≤ 106 ).
- Dòng thứ hai gồm 𝑘 số mô tả tập chữ số 𝐷.

Output

- Gồm một dòng chứa một số là số tìm được thỏa mãn. Nếu không tồn tại ghi -1.

Ví dụ

Input

2 10
0 1

Output

10

Ràng buộc:  Có 50% số test số tìm được có không quá 6 chữ số.


Nguồn: 3D 20172018

Back to Top