BOSOTG - Bộ số tam giác
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

 Cho dãy số A gồm n phần tử nguyên dương A1, A2, …, An. Mỗi phần tử có giá trị không vượt quá 109 và 1 < n ≤ 5000. Một bộ ba số được gọi là bộ số tam giác, nếu ba số này tạo thành ba cạnh của một tam giác nào đó.

Yêu cầu: Hãy đếm xem trong dãy A có bao nhiêu bộ số tam giác (Ai, Aj, Ak) với i, j, k đôi một khác nhau.

Dữ liệu vào: 

- Dòng đầu là số n;

- Dòng tiếp theo là các phần tử của dãy A, mỗi phần tử cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra số lượng bộ số tam giác.

Ví dụ

Input

5
4 3 1 5 7

Output

3

Giải thich ví dụ: Ba bộ số tam giác gồm: (4, 3, 5); (4, 5, 7); (3, 5, 7).

Ràng buộc:

          - Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có n ≤ 100.

          - Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có 100 < n ≤ 1000.

          - Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có 1000 < n ≤ 5000.


Nguồn: Bài 1 HSG lớp 12 TPĐN '2018-2019

 

Back to Top