DAYTG - Dãy Tăng Giảm
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Một dãy số được gọi là dãy tăng giảm khi và chỉ khi tồn tại 1 vị trí i (i>1 và i<n) sao cho a[1]< a[2] < ... < a[i-1] < a[i] > a[i+1] > ... > a[n].
Yêu cầu: Cho 1 dãy số, hãy tìm dãy con liên tiếp dài nhất là dãy tăng giảm.

Đầu vào: 

  • Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên n (n<=107).
  • Dòng thứ 2 gồm n số nguyên (a[i]<=109)

Đầu ra:

  • Độ dài của dãy con tìm được.

Ví dụ

Input: 

4

1 3 2 4

Output:

3

Back to Top