CHOOSSTR - Chọn số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Một xâu kí tự S chỉ gồm các chữ cái (‘a’. . . ‘z’, ‘A’. . . ‘Z’) và các chữ số (‘0’. . . ‘9’).
Yêu cầu: Hãy tìm ra trong xâu S ba kí tự liên tiếp sao cho chúng có thể tạo thành một
số nguyên dương có giá trị lớn nhất (phải giữ nguyên thứ tự), dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại đáp
án.
Dữ liệu: Nhập từ file CHOOSSTR.INP:
• Dòng đầu tiền là một xâu kí tự S (1 ≤ |S| ≤ 106)

Kết quả: Ghi ra file CHOOSSTR.OUT:
• Một số nguyên dương có ba chữ số là kết quả bài toán.


Ràng buộc:
• 50% số test có 1 ≤ |S| ≤ 256
• 50% số test không giới hạn gì thêm

Ví dụ

INPUT OUTPUT
ABC1243DE15462FG 546

 

Back to Top