messyfunc - Messy Func
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: a519QuangLD

Cho bốn số nguyên dương a, m, l, r
f(x) là một hàm được định nghĩa như sau:
 
Nếu x = 0 thì f(x) = 0;
Nếu 27ax^2 - 3x + 2004a < 22011998
f(x) = [23 * f(x - 1)^2 + 7x + 2008] % m
nếu không:
f(x) = [21 * f(x - 1) + 6a + 2004] % m
 
Cho l, r. Tính [f(l) + f(l + 1) + ... + f(r - 1) + f(r)] % m
 
Sub1 30% điểm: a <= 220198, m <= 210604, l <= r <= 260908
Sub2 70% điểm: a <= 220198220198220198, m <= 210604, l <= r <= 260908260908260908
 
 

Ví dụ

5 20 1 3 -> 8

1000 1000 5 1000000 -> 44

Back to Top