SEQ01 - Dãy con
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: sieunh

Xét dãy các số nguyên gồm n phần tử a1, a2, ..., an. Một dãy con liên tiếp của dãy
 a1, a2, ..., an là dãy số nguyên có dạng ai, ai+1, ai+2, ..., aj (1≤ i ≤ j ≤ n).

Yêu cầu: Cho trước dãy các số nguyên a1, a2, ..., an. Hãy tìm một dãy con liên tiếp của dãy đã cho có tổng các phần tử đạt lớn nhất.

Ví dụ: Cho dãy 5, -3, 7, -9. Một dãy con liên tiếp của dãy này có tổng các phần tử đạt lớn nhất là dãy 5, -3, 7. Khi đó, tổng lớn nhất là S = 5 - 3 + 7 = 9.

Dữ liệu: gồm 2 dòng:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 106);
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên, số thứ i là ai (|ai| ≤ 106). Các số trên cùng dòng viết cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

một số duy nhất là tổng các phần tử của dãy con liên tiếp đạt lớn nhất.

Ví dụ

Input

4

5 -3 7 -9

Output

9

Back to Top