prefmax2 - Tiền tố lớn nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a520huynm

Cho một mảng gồm N phần tử A1, A2, ..., AN và có Q truy vấn gồm X1, X2, ... , Xq hỏi số lớn nhất nằm trong phạm vi từ 1 tới Xi

Dữ liệu:

- Dòng đầu chứa số nguyên N (1 <= N <= 105, 1 <= Q <= 105)

-  Dòng thứ hai chứa N số nguyên A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= 105).

- Dòng thứ ba chứa số nguyên Q( 1 <= Q <= 105)

- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 1 số x (1 <= x <= n)

Kết quả: Gồm Q dòng, mỗi dòng in ra số lớn nhất nằm trong phạm vi từ  1 tới x

Ví dụ

Input:

5

-2 5 4 6 3

3

1

5

Output:

-2

5

6

 

 

Back to Top