SEQ11 - Dãy số chia hết
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho dãy gồm n số nguyên dương và một số nguyên K. Bạn hãy giúp Tèo tìm ra đoạn con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp sao cho tổng các phần tử này chia hết cho K.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 là N và K (1<=n, k<=105)

- Dòng thứ 2 chứa dãy số n phần tử (0<=Ai<=109)

Kết quả:

- Là độ dài lớn nhất tìm được.

Ví dụ

input

9 4

3 9 9 5 1 1 10 3 5

output

6


Nguồn: ntucoder.net

Back to Top