C05_07 - Hình vuông đặt
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương 𝑛 (𝑛 ≤ 25). Hãy in ra hình vuông đặt có 𝑛 dòng, mỗi dòng có 𝑛 dấu *.  
Input:  

Một số nguyên dương 𝑛

Output: 

Hình vuông đặt dấu *

Ví dụ

Input

Output

3

***

***

***

Back to Top