C05_10 - Hình chữ nhật rỗng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương 𝑚,𝑛 (3 ≤ 𝑛,𝑚 ≤ 25). Hãy in ra hình chữ nhật rỗng có 𝑚 × 𝑛.  
Input:  

Hai số nguyên dương 𝑚,𝑛

Output: 

Hình chữ nhật rỗng dấu *

Ví dụ

Input

Output

3 5

*****
*   *
*****

Back to Top