C05_11 - Hình tam giác đặt
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương 𝑛 (3 ≤ 𝑛 ≤ 25). Hãy in ra hình tam giác vuông đặt có 𝑛 dòng, với mỗi dòng, dòng thứ 𝑖 có 2 ∗ 𝑖 − 1 dấu *.  
Input:  

Một số nguyên dương 𝑛

Output: 

Hình tam giác đặt dấu *

Ví dụ

Input

Output

4

*

***

*****

*******

Back to Top