CB01 - FIBO
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Dãy số Fibonaci là dãy số (Fn) được xác định bởi: F1 = 1; F2 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 với mọi n ≥ 3. Chẳng hạn dãy số 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; … là dãy số Fibonaci.    

Yêu cầu: Hãy tìm N số Fibonaci đầu tiên.    

Dữ liệu vào:

Đọc từ file văn bản CB01.INP chứa duy nhất số N (N≤90)    

Dữ liệu ra:

Ghi ra file văn bản CB01.OUT gồm chỉ một dòng ghi N số Fibonaci đầu tiên (các số cách nhau 1 dấu cách).  

Ví dụ

CB01.INP

7

CB01.OUT

1 1 2 3 5 8 13

 

CB01.INP

10

CB01.OUT

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

 

Back to Top