ARR13 - ARR13
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: Biển

Cho một dãy gồm n số nguyên dương A1, A2,…, An. (N ≤ 105, Ai ≤106).

Hãy in ra các phần tử của mảng theo thứ tự tăng dần cùng với số lần xuất hiện của chúng, các số trùng nhau thì chỉ ghi  một lần .

Input: Dòng đầu chứa số n, dòng thứ hai chứa n số nguyên dương A1, A2,…, An.

Output: Gồm n dòng, mỗi dòng ghi số hạng thứ i và số lần xuất hiện của chúng. 

Ví dụ

Input

9

2 3 1 2 3 4 5 4 3

Output

1 1

2 2

3 3

4 2

5 1 
 
 

Back to Top