ARR15 - ARR15
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2,…, AN. (N ≤ 105, Ai ≤108).

Cho Q truy vấn có dạng (u,v). Với mỗi truy vấn (u,v) trả lời tổng các phần tử của mảng A từ phần tử thứ u đến phần tử thứ v.

Input:

Dòng đầu chứa số N, Q (1 ≤ Q ≤ 105)

Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A1, A2,…, AN. Q dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên u,v (1 ≤ u ≤ v ≤ 105)

Output: Gồm Q dòng, mỗi dòng ghi trả lời tương ứng với mỗi truy vấn.. 

Ví dụ

Input

8 4

1 4 5 1 4 3 3 4 

1 4

3 5

6 7

5 8

Output 
11

10

6

14 

Back to Top