C04_03 - Min của 4 số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: Biển

Viết chương trình nhập vào bốn số nguyên a, b, c, d. In ra số nhỏ nhất của 4 số đó.

Input:              Ba số nguyên dương a, b, c, d

Output:            Số nhỏ nhất

Ví dụ

Input

Output

123 433 123 12

12

-12 -343 -121 1

-343

Back to Top