PRIMENUM - Tìm số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A;B]

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách (1<=A<=B<=107)

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A;B]. Mỗi số trên 1 dòng.

 

Ví dụ

Input:

1 10

Output:

2

3

5

7

 

Back to Top