SEQGAME - Trò chơi trên dãy số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

4
-3 2 3 0
1 1 1 0
9 1 0 -2

Output

6

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có n<=300;
- Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài có n<=3000;
- Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài có n<=300000
.


Nguồn: 3D '1819

Back to Top