PAIRNUM - Số cặp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Cho một mảng gồm n số nguyên dương a1, a2, a3, ... an. Hỏi có bao nhiêu cặp số bằng nhau? (Bao nhiêu cặp ai = avới i ≠ j, (ai, aj) và (aj, ai) chỉ được tính là 1 cặp)

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất là chiều dài n của mảng (1<= n <= 105)

- Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, a3, ... an (1<= ai <= 105), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra:

- Là số nguyên xác định số lượng các cặp bằng nhau, lưu ý là số lượng này có thể rất lớn nên sử dụng kiểu long long.

Ví dụ

input

5
8 2 9 8 1

output

1

input

7
6 2 4 2 4 3 4

output

4

 

Back to Top