BEAUTY - Số đẹp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một số nguyên dương được gọi là đẹp nếu tổng bình phương các chữ số của nó (trong dạng biểu diễn thập phân) là một số nguyên tố. Chẳng hạn: Số 12 là số đẹp vì 12 + 22 = 5 là số nguyên tố.

Các số đẹp được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá trị bắt đầu từ 1.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n (1 <= n <= 10000). Hãy tìm số đẹp thứ n.

Dữ liệu vào:

- Chỉ một dòng chứa một số nguyên dương n. 

Kết quả:

Ghi ra kết quả tìm được.

Ví dụ

Input

6

Output

23


Nguồn: Bài 2 TS10 LQĐ TPĐN '2014

Back to Top