AMINUM - Số Ami
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 3.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: ami

          Một số được gọi là AMI’S NUMBER nếu trong biểu diễn thập phân của nó chỉ chứa các số 1,5,6. Ví dụ số 155556 là một AMI’S NUMBER còn 6969696969 thì không. Ami muốn biết rằng, trong một đoạn số tự nhiên liên tiếp có bao nhiêu AMI’S NUMBER. Các bạn hãy đếm thử xem nhé.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên là số q (q <= 105) là số câu hỏi mà Ami cần các bạn trả lời

Tiếp theo gồm q dòng, mỗi dòng chứa 2 số a và b (a , b <= 1014) là đoạn số tự nhiên liên tiếp mà Ami hỏi.

Dữ liệu ra

Gồm q dòng, mỗi dòng là câu trả lời cho một câu hỏi tương ứng.

Ví dụ

Input

4

1 2

3 4

5 6

7 8

Output

1

0

2

0

Giải thích

Các AMI’S NUMBER từ 1 đến 10 là 1 , 5 , 6.

Back to Top