Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
450984 15/03/2022 13:33:55 ZEDXER AMINUM - Số Ami GNU C++11 Accepted 953 ms 2644 KB
450298 14/03/2022 18:19:06 (ban vì tội chép code) AMINUM - Số Ami GNU C++11 Accepted 921 ms 2644 KB
434939 02/01/2022 09:18:49 tuanlinh18904 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Accepted 421 ms 2632 KB
434938 02/01/2022 09:14:40 tuanlinh18904 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
432954 16/12/2021 21:28:23 ducdth15 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
432949 16/12/2021 21:21:03 ducdth15 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
432948 16/12/2021 21:19:06 ducdth15 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
432420 12/12/2021 21:12:27 ducdth15 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
432419 12/12/2021 21:10:43 ducdth15 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
292443 22/03/2020 20:48:46 n3nhannxt AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 864 KB
173533 12/09/2019 20:45:35 n3nhandt AMINUM - Số Ami GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2412 KB
158942 20/08/2019 15:13:23 a519hanlcq AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 1046 ms 58616 KB
149130 01/08/2019 09:50:48 etuantca AMINUM - Số Ami GNU C++11 Time limit exceed on test 31 3062 ms 2488 KB
143472 23/07/2019 12:26:12 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 1125 ms 58580 KB
123627 18/05/2019 09:49:53 L8cuberlong AMINUM - Số Ami Free Pascal Time limit exceed on test 31 3078 ms 4328 KB
123625 18/05/2019 09:36:04 L8cuberlong AMINUM - Số Ami Free Pascal Runtime error on test 31 31 ms 2808 KB
122038 30/04/2019 15:59:27 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Accepted 625 ms 2504 KB
119059 17/04/2019 19:58:17 L7datch911 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 3904 KB
118434 14/04/2019 16:46:50 L8cuberlong AMINUM - Số Ami Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1448 KB
116525 10/04/2019 00:16:08 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 890 ms 58572 KB
116523 10/04/2019 00:14:46 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 687 ms 58588 KB
116522 10/04/2019 00:14:26 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
116520 10/04/2019 00:11:16 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 1 359 ms 56296 KB
116519 10/04/2019 00:10:04 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 31 578 ms 58596 KB
116518 10/04/2019 00:08:37 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 31 578 ms 58596 KB
116516 10/04/2019 00:08:08 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
116515 10/04/2019 00:07:14 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 31 609 ms 58596 KB
116511 09/04/2019 23:44:34 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Time limit exceed on test 1 3062 ms 57932 KB
116184 09/04/2019 18:38:40 L9HuyenTBK AMINUM - Số Ami GNU C++ Time limit exceed on test 31 3062 ms 95340 KB
116176 09/04/2019 18:32:58 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Accepted 421 ms 2496 KB
116174 09/04/2019 18:31:58 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Accepted 437 ms 2496 KB
116172 09/04/2019 18:31:24 L9HuyenTBK AMINUM - Số Ami GNU C++ Unknown error on test 31, please resubmit 156 ms 81484 KB
116165 09/04/2019 18:27:21 L9HuyenTBK AMINUM - Số Ami GNU C++ Unknown error on test 2, please resubmit 125 ms 71832 KB
116142 09/04/2019 18:01:32 a519QuangLD AMINUM - Số Ami GNU C++11 Accepted 500 ms 57880 KB
116106 09/04/2019 16:45:42 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2220 KB
116097 09/04/2019 15:58:47 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1088 KB
116096 09/04/2019 15:57:58 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2408 KB
116093 09/04/2019 15:46:11 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
116091 09/04/2019 15:45:01 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
116090 09/04/2019 15:44:13 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2448 KB
116086 09/04/2019 15:31:11 a519Hieu zipdang2004 AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
115920 08/04/2019 22:26:19 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Time limit exceed on test 31 3062 ms 1892 KB
115727 08/04/2019 18:16:29 a519hanlcq AMINUM - Số Ami Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
115698 08/04/2019 17:22:00 a521LongNT AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 896 KB
115695 08/04/2019 17:14:03 caribanhbao AMINUM - Số Ami GNU C++ Time limit exceed on test 31 3046 ms 1876 KB
115693 08/04/2019 17:11:44 a521LongNT AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
115683 08/04/2019 16:20:35 a521LongNT AMINUM - Số Ami GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
115556 07/04/2019 20:48:10 a522QuangNHN AMINUM - Số Ami GNU C++11 Time limit exceed on test 31 3062 ms 2492 KB
115554 07/04/2019 20:26:17 a520huytdd AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
115552 07/04/2019 20:23:12 a520huytdd AMINUM - Số Ami GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
115490 07/04/2019 11:17:34 A519Quy BacktracKing AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 671 ms 2548 KB
115489 07/04/2019 11:16:48 A519Quy BacktracKing AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 953 ms 2544 KB
115438 06/04/2019 21:32:29 A519Quy BacktracKing AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1096 KB
115389 06/04/2019 20:18:15 a520vunn AMINUM - Số Ami GNU C++ Time limit exceed on test 31 3062 ms 1864 KB
115387 06/04/2019 20:16:08 a520vunn AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
115357 06/04/2019 19:01:16 A519Quy BacktracKing AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1068 KB
115346 06/04/2019 18:53:52 a519Duong AMINUM - Số Ami GNU C++ Time limit exceed on test 31 3078 ms 2568 KB
115338 06/04/2019 18:46:14 a519Duong AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
115326 06/04/2019 18:30:22 A519Quy BacktracKing AMINUM - Số Ami GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
Back to Top