STRING04 - Xóa dấu khoảng trống
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: justys

      Cho một chuỗi kí tự gồm n kí tự bao gồm các chữ cái và khoảng trống (n <= 100). Chuỗi kí tự này có những dấu khoảng trống thừa, hãy xóa các dấu khoảng trống đó khỏi chuỗi sao cho giữa các từ chỉ có duy nhất 1 dấu khoảng trống.

 

Input:

- Gồm 1 dòng duy nhất chứa chuỗi kí tự.

Output:

- Chuỗi kí tự sau khi xóa dấu khoảng trống thừa.

Ví dụ

Input:

Facebook      google    YOUTUBE    amazon

Output:

Facebook google YOUTUBE amazon

Back to Top