XAUHH - Xâu họ hàng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

ababcdecb
abmed

Output

3


Nguồn: Bài 1 TS10 LQĐ TPĐN '2017

Back to Top