FNUMBER - Số Gần Nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: ami

Gọi S là một tập các số thỏa mãn điều kiện sau: nếu gọi sum là tổng các chữ số của x thì luôn tồn tại số tự nhiên k sao cho có sumk = x. Cho một số n bất kì, các bạn hãy tìm chữ số x thuộc tập S sao cho |n – x| là nhỏ nhất. Nếu có nhiều số x cùng thỏa mãn in ra số x nhỏ nhất.

Dữ liệu vào

Gồm duy nhất một số nguyên dương n (n <= 1018)

Dữ liệu ra

Một số x thuộc tập S thỏa mãn điều kiện đã nêu.

Ví dụ

Input

511

Output

512

Giải thích

Ta có (5+1+2)3 = 512. Có thể chứng minh được 512 là số tự nhiên gần 511 nhất và thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.

Back to Top