COUNTSR - Mua Đất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: ami

Bờm vừa mới quyết định trở thành một nhà đầu tư bất động sản. Để đánh giá độ đẹp của mảnh đất Bờm thường quan tâm đến hai yếu tố là số hình vuông và số hình chữ nhật con có trong mảnh đất. Độ đẹp của mảnh đất được tính bằng công thức (số hình vuông con) / (số hình chữ nhật con) ở dạng tối giản. Vào một ngày đẹp trời Tí, một người bạn lâu ngày không gặp của Ami, đã giới thiệu cho cậu ấy một mảnh đất. Mảnh đất này được chia thành m * n ô vuông. Các bạn hãy giúp Bờm đánh giá độ đẹp của mảnh đất do Tí giới thiệu. Lưu ý rằng, hình vuông cũng là hình chữ nhật.

Dữ liệu vào

Gồm 2 số n và m là lưới ô vuông miêu tả mảnh đất (1 <= n, m <= 109)

Dữ liệu ra

 Gồm 2 số a và b lần lượt là tử số và mẫu số của phân số tối giản.

Ví dụ

Input

5 4

Output

4 15

Giải thích

Số hình vuông là 40, số hình chữ nhật là 150 do đó phân số tối giản là 4/15.

Back to Top