EZ10 - EZ10
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a516 Thánh Ngốc

Cho k số nguyên tố. Ta sẽ thành lập một dãy số nguyên dương vô hạn chỉ gồm các số không chia hết cho bất kì số nguyên tố nào trong k số. Hãy tìm số thứ n của dãy số.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên dương k.

Dòng tiếp theo chứa k số nguyên tố khác nhau a1,a2,…,ak.

Dòng cuối cùng là số nguyên dương n.

Dữ liệu ra

Gồm 1 số nguyên dương duy nhất là số thứ n của dãy trên.

Ví dụ

Input
5

Output

11

Giải thích

5 phần tử đầu tiên của dãy số là 1 , 3 , 7 , 9 , 11.

Subtask

Có 80% số điểm của bài tương ứng với n <= 1015, k = 2 và a1 = 2 , a2 = 5.

Có 20% số điểm của bài tương ứng với n <= 1015, k <= 15 và ai <= 47.

Back to Top