C03_03 - Ký tự mới
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào chữ cái in hoa, in ra chữ thường tương ứng
Input:

Một ký tự là chữ cái in hoa


Output:

In ra chữ thường tương ứng

Ví dụ

Input Ouput
C c

 

Back to Top