UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG.
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Micro đã mua một mảng A có N giá trị nguyên. Sau khi chơi nó một lúc, anh cảm thấy chán nó và quyết định cập nhật giá trị của yếu tố này. Trong một giây, anh ta có thể tăng giá trị của từng phần tử mảng lên 1. Anh ta muốn giá trị của mỗi phần tử mảng trở nên lớn hơn hoặc bằng K. Hãy giúp Micro tìm ra lượng thời gian tối thiểu cần thiết để anh ta làm như vậy.

INPUT:

- Dòng đầu: số nguyên T là số lượng testcase. ( 1 <= T <= 5 ).

-Dòng đầu tiên của mỗi testcase, gồm số N và K . ( 1<= N <= 105).

-Dòng thứ hai, gồm N số của mảng A. ( 1<= A[i], K <= 106).

OUTPUT:

Mỗi dòng là 1 số nguyên duy nhất là kết quả của mỗi testcase.

Ví dụ

input output
2
3 4
1 2 5
3 2
2 5 5
3
0

*Giải thích:

Testcase đầu:

-Giây đầu tiên, ta được mảng A { 2; 3; 6}

-Giây thứ 2, ta được mảng A {3;4;7}

-Giây thứ 3, ta được mảng A {4;5;8}

Vậy, sau 3 giây, ta đã được mảng A gồm các phần tử lớn hơn hoặc bằng 4. ( K = 4).

Back to Top