MEZ. - EZZI.
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Bạn được cho 1 mảng A gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là in ra tích các phần tử của mảng này sau khi chia lấy dư cho 109 + 7.

  • input:

-Dòng đầu là số lượng phần tử của mảng N .( 1 <= N <= 103)

-Dòng tiếp theo gồm N số là các phần tử của mảng A.

  • output:

- In ra kết quả theo yêu cầu của bài toán.

 

Ví dụ

input output
5
1 2 3 4 5
120

 

Back to Top