TONGAB - Tổng a và b
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Tính tổng của 2 số nguyên a và b.

Input:

                Gồm 2 dòng là 2 số nguyên a và b (a,b <= 10255)

Output:

                Gồm 1 dòng là tổng a+b

 

Ví dụ

input output

2

5

7

123456789123456789123

1

123456789123456789124

 

Back to Top