MUAXANG - MUA XĂNG
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Ở một cây xăng nọ tại thành phố TQ có bán 1 loại xăng đặc biệt nhưng chỉ gồm can 1 lít hoặc 2 lít. Alice muốn đến khu biệt thự HT nhưng trong xe đã hết xăng. Vì đường đi rất xa, Alice cần mua đúng k lít xăng tại cây xăng đó.

Yêu cầu: Cho giá tiền của can xăng 1 lít và 2 lít. Hãy mua đúng k lít xăng với giá tiền nhỏ nhất.

Input:   Bộ dữ liệu gồm nhiều test.

  • Dòng đầu tiên là T là số test. (T ≤ 100)
  • T dòng tiếp theo gồm 3 số nguyên không âm k, a, b, lần lượt là số lít xăng Alice cần mua, giá tiền can xăng 1 lít và giá tiền can xăng 2 lít. ( 1 ≤ k, a, b ≤ 109 )

Output:

  • Với mỗi test in ra trên 1 dòng là số tiền nhỏ nhất Alice cần bỏ ra.

Ví dụ

INPUT OUTPUT

1

5 22 15
52

3

15 12 5

5 22 6

1 6 4

47

34

6

 

Back to Top