LOTTERY - Xổ số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Công ty điện thoại LuckyPhone tổ chức xổ số để quyên góp tiền cho quỹ hỗ trợ tài năng trẻ nước NumberLand. Luật chơi như sau:

  • Có  n  khách hàng tham gia chơi (1<=n<=105), các khách hàng  được  đánh số từ 1 tới  n . Mỗi khách hàng tự chọn một số tự nhiên có không quá 9 chữ số, sau đó soạn tin nhắn gửi số mình chọn đến số điện thoại 929697. Mỗi khách hàng chỉ được gửi đúng một tin nhắn.
  • Trong các số nhận được từ các khách hàng, số nhỏ nhất trong các số được ít khách hàng gửi đến nhất sẽ được chọn làm số may mắn (Lucky Number). 
  • Công ty thu từ mỗi khách hàng đã gửi tin nhắn a đồng, và phải tặng cho tất cả các khách hàng đã gửi số may mắn mỗi người một giải thưởng trị giá b đồng (a, b là số tự nhiên, 1<=a, b<=109).

Lợi nhuận của công ty thu được trong cuộc chơi bằng tổng số tiền thu được từ các khách hàng trừ đi số tiền trao giải thưởng.

Yêu cầu: Hãy tính lợi nhuận của công ty LuckyPhone trong cuộc chơi, cho biết số người được giải thưởng và số thứ tự những khách hàng được nhận giải thưởng.

Dữ liệu: 

  • Dòng 1: Ghi ba số  n, a, b 
  • Dòng 2: Ghi  n  số tự nhiên, số thứ  i  là số nhận được từ tin nhắn của khách hàng thứ  i .

 Kết quả: 

  • Dòng 1: Ghi lợi nhuận và số người được nhận giải thưởng
  • Dòng 2: Ghi số thứ tự các khách hàng được nhận giải thưởng (theo thứ tự tăng dần)

Ví dụ

Input

10 5 12

2 2 2 3 2 3 2 3 1 2

Output

38 1

9


Nguồn: DHBB'14 ĐHSP

Back to Top