ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: ami

Lưu ý : Bài này khác phiên bản khó chỉ ở cấu trúc dữ liệu và giá trị ai.

Ami có một dãy số A độ dài n và được đánh số từ 1. Số được đánh số là i có giá trị là ai. Cần đếm xem có bao nhiêu số D ≥ 0 mà tồn tại một dãy con liên tiếp của A là một cấp số cộng có công sai D. Với mỗi số D, hãy tìm dãy con liên tiếp của dãy A dài nhất và là một cấp số cộng có công sai là D.

Input

Dòng đầu tiên là một số n (n ≤ 3*105) là độ dài dãy A.

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a1, a2, a3, ..., an (ai ≤ 102) là các phần tử của dãy A

Output 

Gồm một số dòng, mỗi dòng có dạng D x, ý nghĩa là có một dãy con liên tiếp của A có độ dài x và là một cấp số cộng là D. x là lớn nhất trong các dãy con liên tiếp của A thoả mãn điều kiện này.

Các bạn cần in đáp án theo thứ tự tăng dần của D

Ví dụ

 • input
  9
  3 2 1 0 1 2 4 6 8
  output
  1 3
  2 4

Giải thích

Ta có dãy số là 3 2 1 0 1 2 4 6 8.

Một dãy con có cấp số cộng là 1 : |0 1 2| có độ dài là 3.

Một dãy con có cấp số cộng là 2 : |2 4 6 8| có độ dài là 4.

Có dãy con có cấp số cộng là -1 : |3 2 1 0|. Tuy nhiên ta chỉ quan tâm đến các dãy có công bội D ≥ 0.

Back to Top