SIMPLE - Đơn giản thôi
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: dang7rickroll

Bài tập này đơn giản thôi:

Cho 3 số a,b,p:

+ Nếu a + b = p -> in ra "Equality Addition"

+ Nếu a + b < p -> in ra "Bigger"

+ Nếu a + b > p -> in ra "Smaller"

Input:

- Dòng đầu ghi q không quá 100 - số câu hỏi

- q dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 số a,b,p không quá 109

Output: Ứng với mỗi câu hỏi - in ra kết quả tương ứng.

Ví dụ

Input:

3

2 5 7

3 6 1

1 1 25000

Output

Equality Addition

Smaller

Bigger

Back to Top