c03_122 - Chữ vòng tròn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a520huynm

Yêu cầu

Viết chương trình nhập vào một chữ cái thường ch và một số nguyên n, in ra chữ cái thường đứng sau chữ cái ch n bước.
Các chữ cái được xếp theo vòng tròn, vì thế trường hợp chữ cái của ch là z với n là 3 thì in ra chữ c.

Input:

  • Một chữ cái ch và số n.

Output:

  • Một chữ cái thỏa mãn đề bài

Ví dụ

  • input
    b 3
    output
    e
b 3

4

Back to Top