Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
543282 22/05/2024 12:11:03 khach 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
542984 17/05/2024 00:59:54 ht 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
542824 16/05/2024 10:15:40 khach 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
542823 16/05/2024 10:15:28 khach 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 6540 KB
542822 16/05/2024 10:12:52 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
542821 16/05/2024 10:07:04 khach 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
542797 15/05/2024 21:45:12 nguyenthanhlam 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
542791 15/05/2024 21:18:57 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
542789 15/05/2024 21:14:26 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
542632 14/05/2024 08:48:40 nguyenthanhlam 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
542631 14/05/2024 08:47:30 nguyenthanhlam 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1116 KB
542118 09/05/2024 10:30:34 minhquanle 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
540863 01/05/2024 11:58:41 khach 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 3 Accepted 109 ms 8232 KB
540695 27/04/2024 12:57:41 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
540640 25/04/2024 15:14:28 oicaidjtmecuocdoi 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
540609 24/04/2024 21:32:48 oicaidjtmecuocdoi 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
540567 23/04/2024 21:11:38 batinh 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
538799 10/04/2024 12:59:26 TrieuThinh 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
538798 10/04/2024 12:59:10 TrieuThinh 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
538554 09/04/2024 14:34:28 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
538553 09/04/2024 14:33:20 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
538534 09/04/2024 10:17:04 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
538532 09/04/2024 09:46:26 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
538531 09/04/2024 09:36:54 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
538530 09/04/2024 09:28:48 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
538525 09/04/2024 08:41:16 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
538524 09/04/2024 08:39:08 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
538523 09/04/2024 08:35:12 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
538522 09/04/2024 08:32:53 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
538521 09/04/2024 08:32:10 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
538516 09/04/2024 08:11:15 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
538484 08/04/2024 21:05:11 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
538482 08/04/2024 21:03:04 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
538363 08/04/2024 08:31:52 lehuyquang 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
538202 06/04/2024 11:40:13 lqd230609 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
538161 06/04/2024 08:48:47 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537967 03/04/2024 20:22:27 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537966 03/04/2024 20:16:40 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
537953 03/04/2024 18:54:20 khanhi 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
537951 03/04/2024 16:49:10 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537819 02/04/2024 16:24:33 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537818 02/04/2024 16:24:12 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2844 KB
537742 01/04/2024 21:05:53 a520huynm 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 125932 KB
537740 01/04/2024 21:03:07 khanhi 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 125932 KB
537527 31/03/2024 20:10:04 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
537372 28/03/2024 21:20:57 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537365 28/03/2024 21:10:28 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
537364 28/03/2024 21:10:10 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
537363 28/03/2024 21:09:54 binhan2004 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
537299 27/03/2024 22:03:51 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537297 27/03/2024 21:55:11 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
537296 27/03/2024 21:54:09 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
537295 27/03/2024 21:15:43 hoangbach 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
537284 27/03/2024 20:33:40 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537283 27/03/2024 20:33:03 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 125944 KB
537282 27/03/2024 20:28:44 giahuy 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 125944 KB
537235 27/03/2024 09:08:19 lehuyquang 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537234 27/03/2024 09:06:59 lehuyquang 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 9 0 ms 1132 KB
537233 27/03/2024 09:04:36 lehuyquang 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
536937 25/03/2024 08:53:44 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
536934 25/03/2024 08:49:20 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
536866 24/03/2024 16:39:59 winterrr 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 3 Accepted 109 ms 8172 KB
536578 21/03/2024 19:27:26 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
536097 17/03/2024 17:37:34 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
536094 17/03/2024 17:33:27 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
536085 17/03/2024 17:19:11 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
536081 17/03/2024 17:08:48 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
536080 17/03/2024 17:08:27 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
536079 17/03/2024 17:06:55 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
536078 17/03/2024 17:06:17 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536077 17/03/2024 17:04:57 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
536075 17/03/2024 17:03:24 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
536074 17/03/2024 17:02:52 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 3 Accepted 109 ms 8272 KB
536073 17/03/2024 17:02:29 guest 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
534645 03/03/2024 08:44:29 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
534641 03/03/2024 08:27:10 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
534640 03/03/2024 08:22:06 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1204 KB
534637 03/03/2024 07:54:15 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
534560 02/03/2024 11:01:42 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
534559 02/03/2024 10:57:50 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
534558 02/03/2024 10:29:25 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
534534 01/03/2024 19:44:31 namnam 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
534533 01/03/2024 19:34:50 namnam 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
534403 29/02/2024 10:02:56 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
534370 29/02/2024 08:27:30 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1132 KB
534367 29/02/2024 08:26:12 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
534304 28/02/2024 10:25:48 phuongkimk1007 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533964 26/02/2024 00:14:40 vanhoangngan 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
533876 24/02/2024 16:08:46 trunghieuthcsquocthai 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
533838 23/02/2024 23:42:08 hoangthang 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533808 23/02/2024 20:18:25 truongminhtuan 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533807 23/02/2024 20:14:01 truongminhtuan 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533805 23/02/2024 20:11:06 a520huynm 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
533804 23/02/2024 20:10:58 trannguyenanhkhoi 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533800 23/02/2024 20:06:26 a520huynm 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533793 23/02/2024 19:47:01 truongminhtuan 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533791 23/02/2024 19:46:23 namnam 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
533790 23/02/2024 19:45:58 minhkhang 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
533788 23/02/2024 19:44:05 namnam 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533498 20/02/2024 20:17:38 BLPK 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
Trang  [1] 2
Back to Top