Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
543173 20/05/2024 15:04:22 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 1104 KB
543172 20/05/2024 14:59:04 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
543156 20/05/2024 08:43:29 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
543155 20/05/2024 08:42:52 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
543154 20/05/2024 08:42:21 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
543142 19/05/2024 21:28:13 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1116 KB
543141 19/05/2024 21:07:16 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1104 KB
543105 19/05/2024 09:22:21 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
543073 18/05/2024 09:21:39 phuongkimk1007 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Wrong answer on test 20 15 ms 2816 KB
542794 15/05/2024 21:29:43 nguyenthanhlam 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
541844 05/05/2024 17:00:51 hoangvinci 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
541833 05/05/2024 08:38:07 truongletuandat 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
540865 01/05/2024 12:14:09 Biển 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
540860 01/05/2024 09:41:58 a527duonghn 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
540827 30/04/2024 19:22:18 khach 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 3 Accepted 109 ms 8252 KB
540826 30/04/2024 19:20:23 khach 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 Python 3 Wrong answer on test 11 125 ms 8248 KB
540443 21/04/2024 20:11:26 batinh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
540174 16/04/2024 15:21:15 triethuynh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1144 KB
540173 16/04/2024 15:20:30 triethuynh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1144 KB
540172 16/04/2024 15:18:34 triethuynh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1144 KB
540171 16/04/2024 15:05:48 triethuynh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1136 KB
540170 16/04/2024 15:03:44 triethuynh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1144 KB
540106 15/04/2024 18:32:56 itk9_hoangtin 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
540105 15/04/2024 18:28:36 itk9_hoangtin 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1144 KB
540104 15/04/2024 18:28:00 itk9_hoangtin 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
538754 09/04/2024 23:51:39 TrieuThinh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
538753 09/04/2024 23:51:28 TrieuThinh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1144 KB
538752 09/04/2024 23:47:22 TrieuThinh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1144 KB
538475 08/04/2024 20:34:35 giahuy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
538193 06/04/2024 11:37:33 lqd230609 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
537962 03/04/2024 20:04:45 binhan2004 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
537958 03/04/2024 19:48:52 giahuy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
537713 01/04/2024 20:15:39 giahuy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537704 01/04/2024 20:06:48 guest 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537702 01/04/2024 20:05:57 guest 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537369 28/03/2024 21:13:18 binhan2004 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
537368 28/03/2024 21:13:03 binhan2004 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
537259 27/03/2024 15:47:24 giahuy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537089 26/03/2024 09:49:15 lehuyquang 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537088 26/03/2024 09:38:51 guest 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
536872 24/03/2024 17:07:09 hoangbach 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
536726 23/03/2024 08:27:21 guest 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
535346 11/03/2024 19:26:04 huatho131 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
535095 08/03/2024 09:09:05 nguyenquangthanh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
534947 05/03/2024 15:54:37 ntphongmq 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1184 KB
534898 05/03/2024 08:28:35 huy1 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
534542 01/03/2024 21:27:43 BLPK 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
534133 26/02/2024 21:35:13 anhkiet123 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Runtime error on test 11 15 ms 2940 KB
533951 25/02/2024 22:38:51 vanhoangngan 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
533882 24/02/2024 16:38:48 trunghieuthcsquocthai 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
533810 23/02/2024 20:38:49 khanhthy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
533561 21/02/2024 20:40:05 khanhthy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533560 21/02/2024 20:39:07 khanhthy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533558 21/02/2024 20:37:41 khanhthy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533424 20/02/2024 13:13:01 trannguyenanhkhoi 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533345 19/02/2024 20:27:45 namnam 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533344 19/02/2024 20:27:00 a520huynm 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
533342 19/02/2024 20:26:34 nguyenthanhlam 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533337 19/02/2024 20:21:40 hoangthang 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
533336 19/02/2024 20:17:08 a520huynm 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533335 19/02/2024 20:17:07 hoangthang 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 920 KB
533334 19/02/2024 20:16:56 a527duonghn 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
533333 19/02/2024 20:16:55 nguyenhuykhanh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
533332 19/02/2024 20:16:33 a527duonghn 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533331 19/02/2024 20:16:32 a520huynm 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533330 19/02/2024 20:15:57 a527duonghn 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
533329 19/02/2024 20:14:57 trannguyenanhkhoi 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533328 19/02/2024 20:14:41 a520huynm 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
533327 19/02/2024 20:14:10 truongminhtuan 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
533326 19/02/2024 20:13:41 hoangthang 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
533325 19/02/2024 20:13:09 a527duonghn 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533324 19/02/2024 20:12:12 PhamQuangHoach 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533323 19/02/2024 20:12:03 hoangthang 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
533321 19/02/2024 20:09:46 nguyenhuykhanh 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
533320 19/02/2024 20:08:10 PhamQuangHoach 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
533319 19/02/2024 20:07:49 truongminhtuan 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
533318 19/02/2024 20:06:49 a527duonghn 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
533316 19/02/2024 20:02:13 truongminhtuan 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
533312 19/02/2024 19:54:48 truongminhtuan 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
533311 19/02/2024 19:53:46 nguyenthanhlam 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
533309 19/02/2024 19:52:30 trannguyenanhkhoi 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
Back to Top