Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
450476 14/03/2022 21:40:55 (ban vì tội chép code) OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 875 ms 5668 KB
450474 14/03/2022 21:40:29 TuanMinhZ OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 890 ms 5668 KB
445884 27/02/2022 23:07:51 tuanlinh18904 OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 265 ms 5724 KB
179825 24/09/2019 20:46:34 A520AnhLNB OPTIMAL - Tìm x GNU C++ Accepted 1328 ms 5568 KB
164799 28/08/2019 20:55:51 a520vunn OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 1562 ms 8756 KB
164508 28/08/2019 16:53:19 a520huynm OPTIMAL - Tìm x GNU C++ Accepted 1593 ms 8740 KB
154729 14/08/2019 17:06:28 A519Quy BacktracKing OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 281 ms 7212 KB
113937 03/04/2019 09:13:58 a518xuanhieu2611 OPTIMAL - Tìm x GNU C++ Accepted 671 ms 7152 KB
113935 03/04/2019 09:11:31 a518xuanhieu2611 OPTIMAL - Tìm x GNU C++ Accepted 531 ms 7104 KB
Back to Top