Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
450591 14/03/2022 22:05:08 (ban vì tội chép code) EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 156 ms 2516 KB
450389 14/03/2022 21:14:12 TuanMinhZ EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 187 ms 2504 KB
401862 14/08/2021 09:31:51 hungeazyITistrue0708 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
401537 11/08/2021 21:28:46 datmap_C EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 156 ms 3168 KB
401536 11/08/2021 21:28:17 hehe1234 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 156 ms 3132 KB
401535 11/08/2021 21:27:30 hehe1234 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 3148 KB
401450 10/08/2021 22:55:37 mamap_b EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 156 ms 2484 KB
391455 07/06/2021 17:06:40 I_Love_The_Mystery EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 109 ms 3328 KB
384709 30/04/2021 23:09:07 hdt3126 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
355591 23/11/2020 06:22:38 ShyWoou EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2684 KB
333867 19/08/2020 21:06:29 junloveyin EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2548 KB
333866 19/08/2020 21:05:04 junloveyin EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
325362 10/06/2020 16:06:06 wutan EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
315836 04/05/2020 11:05:33 becunngayngo EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 62 ms 2656 KB
306353 16/04/2020 14:00:04 hdt3126 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
305916 15/04/2020 17:00:10 tranconganhkhoa2006 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 2112 KB
305891 15/04/2020 15:49:37 junloveyin EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 62 ms 1884 KB
304548 12/04/2020 20:38:47 ldn694 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 62 ms 2288 KB
303778 11/04/2020 09:02:00 minhnk2004 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 2424 KB
302150 08/04/2020 10:11:32 todongphuoc2007 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 171 ms 3068 KB
300133 04/04/2020 13:50:56 thang EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
300085 04/04/2020 11:15:43 todongphuoc14 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 187 ms 3016 KB
281879 09/03/2020 21:52:23 a520huynm EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 156 ms 3052 KB
281841 09/03/2020 20:55:57 a522QuangNHN EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 156 ms 3032 KB
281275 08/03/2020 15:38:25 minhtan EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
278507 03/03/2020 20:03:56 n1tuandq EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 3100 KB
267747 15/02/2020 09:21:21 tuanlinh18904 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 2460 KB
250272 26/12/2019 20:30:20 IGCONITO EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 218 ms 3304 KB
223065 22/11/2019 19:39:25 NangSongTu26052007 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 3108 KB
223050 22/11/2019 19:27:35 hongnhung123456 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 156 ms 3120 KB
223039 22/11/2019 19:17:22 yenhoping EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2604 KB
223012 22/11/2019 18:50:26 minhtan EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
222997 22/11/2019 18:41:53 thinh27032007 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 156 ms 3112 KB
222996 22/11/2019 18:38:33 thanhtung EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
219216 19/11/2019 13:07:10 nhathao2003 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
215999 14/11/2019 18:26:12 n2hieuhm EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2492 KB
215989 14/11/2019 18:24:25 etuantca EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2488 KB
213888 13/11/2019 20:30:24 a522KienTH EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
213425 13/11/2019 18:06:01 a522KienTH EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 3032 KB
173277 12/09/2019 12:32:58 a520toanltt (chép code rất nhiều) EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
160498 23/08/2019 11:52:12 a521LongNT EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 2972 KB
156542 16/08/2019 10:11:57 a521Kienduong EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 62 ms 3568 KB
150069 03/08/2019 15:21:26 a521LOGM EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 1832 KB
140887 19/07/2019 13:45:18 Yucy EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1600 KB
125125 28/05/2019 15:53:30 a519HungNP EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1520 KB
123847 18/05/2019 20:51:06 a519HungNP EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1624 KB
122037 30/04/2019 15:59:00 a519Hieu zipdang2004 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 125 ms 3240 KB
121976 30/04/2019 15:34:07 Yucy EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1568 KB
120637 25/04/2019 20:56:23 a518quanghieuhamhoc EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 46 ms 2684 KB
118257 14/04/2019 09:59:02 a519hanlcq EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
115532 07/04/2019 18:30:33 a519Duong EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
115530 07/04/2019 18:29:34 a519Duong EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2684 KB
115322 06/04/2019 18:24:01 a519hanlcq EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
115160 06/04/2019 12:41:39 A519DucLV EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 1612 KB
114629 05/04/2019 15:00:20 a519HungNP EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 1524 KB
114498 04/04/2019 18:23:30 a519vienhdt EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
114484 04/04/2019 18:13:46 A119KhoaPD EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1632 KB
114479 04/04/2019 18:12:55 a519MinhNH EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 2260 KB
114478 04/04/2019 18:12:54 L9HuyenTBK EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1648 KB
114473 04/04/2019 18:11:18 a519QuangLD EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 31 ms 1616 KB
114470 04/04/2019 18:07:06 a519Hieu zipdang2004 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 140 ms 3260 KB
114459 04/04/2019 17:47:17 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
114216 04/04/2019 01:27:54 a519Duong EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
113964 03/04/2019 16:48:12 a519QuangLD EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 1808 KB
113822 02/04/2019 23:55:10 A519DucLV EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 1540 KB
113821 02/04/2019 23:54:53 A519DucLV EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 31 ms 1544 KB
113820 02/04/2019 23:53:43 A519DucLV EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
113819 02/04/2019 23:53:30 A519DucLV EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 140 ms 2572 KB
113661 02/04/2019 21:22:13 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
113659 02/04/2019 21:18:35 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
113658 02/04/2019 21:15:18 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
113640 02/04/2019 20:56:42 a518gaubim123 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
113626 02/04/2019 20:45:42 a518 Sẹo bờ rồ EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 140 ms 3244 KB
113613 02/04/2019 20:40:52 a518xuanhieu2611 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 109 ms 5056 KB
113609 02/04/2019 20:38:29 a518hoang150703 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 4064 KB
113591 02/04/2019 20:26:59 a518dothanhtrung1943 EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
113589 02/04/2019 20:26:40 A518lEgIabAo EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
Back to Top