Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
451022 15/03/2022 14:11:27 ZEDXER PAINTING - Sơn Nhà GNU C++11 Accepted 62 ms 1972 KB
450541 14/03/2022 21:56:42 (ban vì tội chép code) PAINTING - Sơn Nhà GNU C++11 Accepted 62 ms 1972 KB
435102 03/01/2022 11:23:37 tuanlinh18904 PAINTING - Sơn Nhà GNU C++11 Accepted 62 ms 1972 KB
384171 22/04/2021 01:05:51 ami PAINTING - Sơn Nhà GNU C++ Accepted 93 ms 3180 KB
115353 06/04/2019 18:58:26 a519QuangLD PAINTING - Sơn Nhà GNU C++11 Accepted 46 ms 1640 KB
114616 05/04/2019 12:28:01 a519QuangLD PAINTING - Sơn Nhà GNU C++11 Accepted 46 ms 1528 KB
114567 04/04/2019 21:23:04 A519Quy BacktracKing PAINTING - Sơn Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 4120 KB
114565 04/04/2019 21:22:40 ami PAINTING - Sơn Nhà GNU C++ Accepted 62 ms 4908 KB
Back to Top