Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
450649 14/03/2022 22:20:55 (ban vì tội chép code) ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 468 ms 6160 KB
445056 24/02/2022 06:53:06 TuanMinhZ ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 484 ms 6152 KB
434036 23/12/2021 22:44:16 tuanlinh18904 ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 468 ms 4988 KB
367701 05/02/2021 11:16:56 a519hanlcq ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 859 ms 4896 KB
123470 16/05/2019 15:32:22 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1203 ms 4900 KB
123466 16/05/2019 15:25:29 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1250 ms 4900 KB
123445 15/05/2019 22:29:44 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1687 ms 4852 KB
123443 15/05/2019 22:28:24 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1296 ms 4856 KB
123440 15/05/2019 22:17:46 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1640 ms 4852 KB
123438 15/05/2019 22:15:30 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1625 ms 4852 KB
122780 08/05/2019 15:37:07 a519QuangLD ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 750 ms 4304 KB
122779 08/05/2019 15:36:16 a519QuangLD ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 718 ms 3984 KB
122703 07/05/2019 18:40:16 a519Hieu zipdang2004 ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1437 ms 4948 KB
122701 07/05/2019 18:38:09 ami ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1437 ms 4948 KB
122661 07/05/2019 17:54:27 ami ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 828 ms 6656 KB
122565 06/05/2019 18:57:03 cbl_huynhtiendung (fake ) ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 765 ms 4924 KB
122563 06/05/2019 18:53:53 justys ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1625 ms 6668 KB
122476 04/05/2019 21:03:36 a519QuangLD ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1640 ms 4300 KB
122475 04/05/2019 21:02:47 a519QuangLD ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1500 ms 4960 KB
122472 04/05/2019 20:53:09 a519QuangLD ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1656 ms 4300 KB
Back to Top