Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
542275 10/05/2024 19:46:10 TranThiHoaiThuong IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 171 ms 5256 KB
468677 25/07/2022 16:08:09 hung2007ng IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 171 ms 3940 KB
450173 14/03/2022 17:01:17 (ban vì tội chép code) IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 156 ms 3940 KB
410536 29/09/2021 09:52:22 TuanMinhZ IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 171 ms 3948 KB
410534 29/09/2021 09:50:21 baonb789 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 156 ms 5292 KB
400469 05/08/2021 13:54:21 hungeazyITistrue0708 IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 5404 KB
365752 26/01/2021 16:37:08 datmap_C IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 515 ms 5164 KB
365701 26/01/2021 10:23:29 kcHeu_C IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 5380 KB
364087 10/01/2021 20:31:53 itk9_anhkhoa IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 265 ms 3816 KB
364086 10/01/2021 20:28:11 thaituan IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 718 ms 3836 KB
361413 12/12/2020 08:40:17 kimtrau_tvn IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 5408 KB
359541 05/12/2020 13:57:49 tienloc_c IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 218 ms 4412 KB
353761 16/11/2020 14:18:06 mamap_b IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 5312 KB
325809 13/06/2020 17:21:18 wutan IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 3860 KB
319576 16/05/2020 11:41:05 tuanha IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 546 ms 5124 KB
316404 05/05/2020 18:37:47 n2hieuhm IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 625 ms 5124 KB
316190 04/05/2020 21:42:37 tuanha IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 234 ms 5176 KB
316189 04/05/2020 21:42:04 tuanha IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 609 ms 5132 KB
316188 04/05/2020 21:41:35 tuanha IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 609 ms 5132 KB
316186 04/05/2020 21:38:34 n1baont IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 5156 KB
307084 17/04/2020 21:05:43 becunngayngo IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 234 ms 5200 KB
303928 11/04/2020 14:38:22 tranconganhkhoa2006 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 531 ms 3832 KB
301510 06/04/2020 20:06:44 thang IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 3848 KB
301442 06/04/2020 19:13:29 ShyWoou IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 3848 KB
294737 25/03/2020 16:55:42 thang IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 3832 KB
294517 25/03/2020 11:52:43 khoaprovips5 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 5152 KB
287604 17/03/2020 22:58:56 a519PhuongDN IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 203 ms 5080 KB
284216 13/03/2020 21:24:25 thang IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 578 ms 3828 KB
281689 09/03/2020 17:42:23 nbkhuynhphannhatvy IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 531 ms 4024 KB
281474 09/03/2020 09:37:32 ShyWoou IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 578 ms 3820 KB
273670 23/02/2020 16:02:57 binhan2004 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 531 ms 5120 KB
272790 20/02/2020 17:11:41 tanprodium123 IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 156 ms 3976 KB
266469 11/02/2020 10:04:12 nhathao2003 IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 140 ms 4068 KB
265861 09/02/2020 19:09:37 winterrr IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 156 ms 4088 KB
262700 04/02/2020 20:44:55 a519vuth IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5248 KB
260889 27/01/2020 22:09:57 minhnk2004 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 546 ms 5168 KB
260839 27/01/2020 20:08:02 HTMLNOTprogramlanguage IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 546 ms 5156 KB
260740 26/01/2020 16:15:37 tuanlinh18904 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 562 ms 5156 KB
258773 15/01/2020 11:43:56 hoapri789 IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 109 ms 3840 KB
257963 13/01/2020 20:02:25 a522PhuLBA IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 4860 KB
257484 12/01/2020 14:41:39 nguyenhoangynhi2709 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5208 KB
254635 07/01/2020 14:28:11 Yucy IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 187 ms 5116 KB
254225 06/01/2020 17:47:13 n1hoangnn IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 5116 KB
254070 06/01/2020 13:41:50 123456 IT14 - Cây Phân Đoạn Free Pascal Accepted 156 ms 4036 KB
253773 05/01/2020 18:44:59 tantai IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5204 KB
253697 05/01/2020 17:14:21 minhtan IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5184 KB
253573 05/01/2020 11:56:58 mimibetty IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 656 ms 5176 KB
253308 04/01/2020 17:05:06 tdvinh IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5192 KB
253040 04/01/2020 07:38:47 n2nghiahd IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 5104 KB
252992 03/01/2020 21:20:20 nguyenvu IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 781 ms 5196 KB
252985 03/01/2020 21:11:08 n2randyhoang IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5084 KB
252862 03/01/2020 20:19:53 vannhi IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5212 KB
252760 03/01/2020 19:01:36 thinh27032007 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5236 KB
251366 30/12/2019 18:28:33 n1kietlt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5212 KB
251213 29/12/2019 21:40:00 a520huynm IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5196 KB
251185 29/12/2019 19:39:13 L9gaconoxusothantien IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 5204 KB
251137 29/12/2019 18:07:47 quocthinh2008 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5216 KB
251131 29/12/2019 18:01:11 thanhtung IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5200 KB
251130 29/12/2019 18:00:39 baogia2512 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 656 ms 5188 KB
251103 29/12/2019 17:46:58 yenhoping IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5200 KB
250929 28/12/2019 22:05:32 a522ThanhDV IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5200 KB
250794 28/12/2019 18:44:01 Nguyễn_Ngọc_Thái IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5080 KB
250583 27/12/2019 21:22:40 n2quantnh IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 234 ms 6576 KB
250569 27/12/2019 21:02:24 a520HaLVH IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5184 KB
249856 25/12/2019 20:23:24 a520ThinhTT IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 234 ms 7808 KB
249832 25/12/2019 20:11:00 a520VuPHL IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 234 ms 7904 KB
249784 25/12/2019 19:45:59 a520sontt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5184 KB
249714 25/12/2019 18:28:02 a521Kienduong IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5192 KB
249710 25/12/2019 18:24:07 n2nghiahd IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 5088 KB
249694 25/12/2019 18:09:26 n1longlth IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 3884 KB
249691 25/12/2019 18:08:19 n1kietlt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5180 KB
249690 25/12/2019 18:07:59 n3khoaddn IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 765 ms 5060 KB
249674 25/12/2019 17:58:12 n1tuannm IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5068 KB
249398 25/12/2019 10:46:38 Banned IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 5088 KB
249390 25/12/2019 09:34:23 I_Love_The_Mystery IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 4188 KB
249389 25/12/2019 09:33:24 I_Love_The_Mystery IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5216 KB
249353 24/12/2019 22:03:33 n4khanhgl (bị ban vì tội chửi tục) IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 765 ms 5216 KB
249242 24/12/2019 20:32:55 n3kietvq IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5184 KB
249233 24/12/2019 20:27:14 a519vienhdt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5188 KB
249219 24/12/2019 20:13:50 n3hungmc IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5204 KB
249218 24/12/2019 20:12:55 n3hungmc IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 5192 KB
249216 24/12/2019 20:11:00 n3namdn IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5192 KB
249215 24/12/2019 20:10:46 n3thuannm IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 812 ms 5192 KB
249214 24/12/2019 20:10:39 n3nguyenph IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5192 KB
249208 24/12/2019 20:09:00 thythy IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5188 KB
249197 24/12/2019 20:04:05 n3lantd IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5184 KB
249196 24/12/2019 20:03:31 n3phuocpta IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 687 ms 5184 KB
249193 24/12/2019 20:02:13 n3nhannxt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5176 KB
249190 24/12/2019 19:59:08 n3huytn IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 687 ms 5196 KB
249188 24/12/2019 19:58:39 n3huytn IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 5196 KB
249107 24/12/2019 18:39:37 n2loclm IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 671 ms 5184 KB
249104 24/12/2019 18:38:52 Sam_The_Man IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 671 ms 5184 KB
249103 24/12/2019 18:38:30 SatyaNadella IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 671 ms 5208 KB
249098 24/12/2019 18:37:05 n2duytv IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5184 KB
249058 24/12/2019 18:24:12 n2hoangnt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5196 KB
249055 24/12/2019 18:23:46 n2HaiLongND IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5192 KB
249042 24/12/2019 18:20:29 n2QuanNTH IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 718 ms 5628 KB
249031 24/12/2019 18:15:27 n2trietpd IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5176 KB
249010 24/12/2019 18:01:31 n2Anndk IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5196 KB
249007 24/12/2019 18:00:01 n3nguyenppt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5200 KB
249006 24/12/2019 17:59:45 n1baont IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 812 ms 5216 KB
248965 24/12/2019 16:26:02 kiet8627 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 3848 KB
248929 24/12/2019 08:15:30 a521LOGM IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5188 KB
248876 23/12/2019 21:58:36 A518 Hưng Backtrack IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 687 ms 3848 KB
248769 23/12/2019 20:30:50 a520ngocnnk IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 5156 KB
248768 23/12/2019 20:30:40 n1baontd IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 5152 KB
248764 23/12/2019 20:29:08 a520linhtlp IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 5152 KB
248742 23/12/2019 20:17:55 a520duongpa IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5188 KB
248738 23/12/2019 20:15:50 jackdote IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 671 ms 3848 KB
248727 23/12/2019 20:08:26 a521MinhYeuBaoSang IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5180 KB
248725 23/12/2019 20:06:38 a520toanltt (chép code rất nhiều) IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 203 ms 5180 KB
248722 23/12/2019 20:05:35 a520GiangVDT IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5188 KB
248721 23/12/2019 20:05:01 a520DatNT IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 640 ms 5168 KB
248718 23/12/2019 20:04:03 a520khanhld IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5180 KB
248715 23/12/2019 20:00:24 a520nhattvm IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5188 KB
248698 23/12/2019 19:06:07 a521LongNT IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5188 KB
248691 23/12/2019 18:54:33 Khanh IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 234 ms 5196 KB
248690 23/12/2019 18:54:31 Obama IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 781 ms 5184 KB
248688 23/12/2019 18:53:49 Obama IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 234 ms 5188 KB
248671 23/12/2019 18:27:20 etuantca IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5192 KB
248670 23/12/2019 18:26:15 etuantca IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5180 KB
248648 23/12/2019 17:40:37 n1phuclq IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5184 KB
248605 23/12/2019 12:32:30 a522KienTH IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 234 ms 5200 KB
248333 22/12/2019 14:49:39 IGCONITO IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 203 ms 3828 KB
248312 22/12/2019 12:16:16 borsalino IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 734 ms 5148 KB
248290 22/12/2019 11:03:39 a519MinhNH IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 187 ms 4856 KB
248282 22/12/2019 10:49:16 n1tuandq IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5156 KB
248243 22/12/2019 09:50:38 a519ThinhNP IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 187 ms 4856 KB
248242 22/12/2019 09:48:54 A519NamNB IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 203 ms 4852 KB
248231 22/12/2019 09:35:36 a519DuyNH IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5160 KB
248230 22/12/2019 09:34:50 a519DuyNH IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 5164 KB
248226 22/12/2019 09:32:37 a519toandnn IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 203 ms 5168 KB
248221 22/12/2019 09:26:45 a519ThanhLN IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 796 ms 5164 KB
248216 22/12/2019 09:23:02 n1tuandq IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5156 KB
248213 22/12/2019 09:19:59 a519ThinhNP IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 671 ms 3820 KB
248211 22/12/2019 09:18:16 a519DoanHK IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5160 KB
248209 22/12/2019 09:17:13 a519DoanHK IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 781 ms 5164 KB
248198 22/12/2019 09:06:39 a519vienhdt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5160 KB
248187 22/12/2019 08:58:07 a218KhaLPA IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 3832 KB
248176 22/12/2019 08:51:02 A517MANHTAN IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 234 ms 5180 KB
248173 22/12/2019 08:50:25 a519hanlcq IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 5172 KB
248158 22/12/2019 08:39:43 a519Hieu zipdang2004 IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 3828 KB
248151 22/12/2019 08:35:53 A519Quy BacktracKing IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 5176 KB
248134 22/12/2019 08:23:43 a519QuangLD IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5164 KB
Back to Top