AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: dkhoi2312

Cho 3 số nguyên không âm a,b,c. Hãy đếm số nghiệm nguyên x thỏa mãn phương trình (ax + b)c = 1.

Dữ liệu vào

- Số nguyên dương q không quá 105 - số câu hỏi.

- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên dương a,b,c. không quá 109

Kết quả

- Số nghiệm nguyên của mỗi phương trình. Nếu có vô số nghiệm, in ra "oo"

Ví dụ

Input Output

2

1 2 3

1 1 0

2

oo

Giải thích:

  • Phương trình (x+2)3 = 1 có một nghiệm duy nhất x = -1
  • Phương trình (x+1)0 có vô số nghiệm nguyên, vì mọi số nguyên a đều thỏa mãn a0 = 1
Back to Top