POWAB - Số mũ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: dang7rickroll

Cho 2 số nguyên dương A & B.

In ra: AB + BA

Giới hạn: A, B không quá 15.

Input: 2 số nguyên dương A, B.

Output: Kết quả.

Ví dụ

Input: 3 2

Output: 17

Back to Top