TRIMOD - Số dư
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 199 megabyte
Đăng bởi: dang7rickroll

Cho 3 số nguyên dương a,b,c.

Yêu cầu: Tìm số dư lớn nhất có trong 3 phép lấy dư của 3 cặp số (a,b), (b,c), (a,c).

Input:

- Dòng đầu ghi q không quá 100 - số câu hỏi.

- q dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 số nguyên dương a,b, c không quá 104

Output:

- Ứng với mỗi câu hỏi, in ra đáp án tương ứng.

(Lưu ý rằng bạn phải lấy số lớn hơn mod cho số bé hơn nhé)

Ví dụ

Input:

1

9 7 2

Output:

2

Giải thích: 9 mod 7 = 2; 7 mod 2 = 1; 9 mod 2 = 1 --> In ra 2.

Input:

1

2 9 4

Output

1

Giải thích: 9 mod 2 = 1; 9 mod 4 = 1; 4 mod 2 = 0 --> in ra 1

Back to Top