notyet2 - not yet 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: dang7rickroll

notyet

Ví dụ

notyet2

Back to Top