SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: dang7rickroll

Cho một mảng gồm N phần tử A1, A2, ..., AN và có T truy vấn có dạng như sau:

- 1 l r: In ra tổng tất cả các phần tử thuộc đoạn [l; r].

- 2 x y: Thay giá trị tại vị trí thứ x thành y (tức là gán A[x] thành y).

Dữ liệu:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên N, T (1 <= N <= 104, 1 <= T <= 105)

-  Dòng thứ hai chứa N số nguyên A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= 105).

- T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 1 trong 2 loại truy vấn 1 l r hoặc 2 x y (1 <= r <= n, 1 <= x <= N, 1 <= y <= 104).

Kết quả: Ứng với mỗi truy vấn 1 l r in ra kết quả cần tìm

Ví dụ

Input:

5 3
1 2 3 4 5
1 2 3
2 2 3
1 2 3

Output:

5
6

 

---

Nguồn: jumptozero

Back to Top