OPERATORR - Phép tính
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Cho 2 số nguyên a, b. Trong 3 phép tính cộng, trừ, nhân a cho b, tìm phép tính cho ra
kết quả có giá trị lớn nhất.
Yêu cầu: In ra +, , tương ứng cho 1 trong 3 phép tính cho kết quả lớn nhất

Dữ liệu: Nhập từ bàn phím
• Một dòng duy nhất gồm hai số nguyên a, b.


Kết quả: Ghi ra màn hình:
• Một số nguyên dương duy nhất là kết quả bài toán.


Ràng buộc:
• 80% số test có 2 ≤ |a|, |b| ≤ 109
• 20% số test có 2 ≤ |a|, |b| ≤ 1018

Ví dụ

INPUT OUTPUT
3 4 *
4 -3 -

 

Back to Top