Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
543319 22/05/2024 20:34:37 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2708 KB
543171 20/05/2024 14:24:27 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
543104 19/05/2024 09:00:52 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2548 KB
543102 19/05/2024 08:56:24 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1272 KB
543101 19/05/2024 08:55:48 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1284 KB
543100 19/05/2024 08:52:14 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
543099 19/05/2024 08:46:10 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
543098 19/05/2024 08:36:57 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
543097 19/05/2024 08:36:03 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1268 KB
543096 19/05/2024 08:32:51 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
543095 19/05/2024 08:23:44 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1116 KB
543094 19/05/2024 08:19:20 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
543093 19/05/2024 08:06:39 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Unknown error on test 11, please resubmit 187 ms 2108 KB
543074 18/05/2024 10:04:23 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1324 KB
543072 18/05/2024 08:38:28 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1276 KB
543071 18/05/2024 08:35:15 phuongkimk1007 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 3776 KB
542795 15/05/2024 21:31:01 nguyenthanhlam 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
542396 11/05/2024 21:59:32 truonghai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
542395 11/05/2024 21:57:39 truonghai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 2556 KB
542390 11/05/2024 20:34:37 trunghieuthcsquocthai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
542389 11/05/2024 20:34:16 trunghieuthcsquocthai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
542388 11/05/2024 08:33:01 trunghieuthcsquocthai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
542318 10/05/2024 21:41:34 TranThiHoaiThuong 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Python 3 Accepted 359 ms 8384 KB
541941 07/05/2024 19:50:37 trunghieuthcsquocthai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
541940 07/05/2024 19:48:55 trunghieuthcsquocthai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
541843 05/05/2024 16:45:53 hoangvinci 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
541842 05/05/2024 11:30:36 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
541839 05/05/2024 11:21:08 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 20 31 ms 2544 KB
541838 05/05/2024 11:17:50 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 20 31 ms 2188 KB
541837 05/05/2024 11:00:47 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1128 KB
541835 05/05/2024 10:53:35 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 2576 KB
540914 01/05/2024 20:32:58 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 12 31 ms 1092 KB
540913 01/05/2024 20:31:39 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Wrong answer on test 12 31 ms 1092 KB
540911 01/05/2024 19:54:11 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 2524 KB
540910 01/05/2024 19:47:16 Biển 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 2524 KB
540861 01/05/2024 09:45:58 a527duonghn 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
540834 30/04/2024 20:41:59 khach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Python 3 Accepted 406 ms 8268 KB
540831 30/04/2024 20:32:03 khach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1536 KB
540828 30/04/2024 19:29:33 khach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Python 3 Time limit exceed on test 1 1078 ms 8220 KB
540809 30/04/2024 14:39:05 trunghieuthcsquocthai 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
540766 28/04/2024 22:31:37 nguyenthanhlam 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1008 KB
540444 21/04/2024 20:14:14 batinh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
540176 16/04/2024 15:36:53 triethuynh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
540175 16/04/2024 15:36:30 triethuynh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
538757 10/04/2024 00:01:07 TrieuThinh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
538479 08/04/2024 20:49:18 giahuy 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
538194 06/04/2024 11:37:51 lqd230609 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
537428 29/03/2024 20:24:26 khanhi 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537367 28/03/2024 21:12:05 binhan2004 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
537263 27/03/2024 15:50:01 giahuy 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537226 27/03/2024 08:13:30 lehuyquang 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
536918 24/03/2024 21:06:44 hoangbach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
536917 24/03/2024 21:05:32 hoangbach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1144 KB
536916 24/03/2024 21:03:36 hoangbach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 1908 KB
536915 24/03/2024 20:58:41 hoangbach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1109 ms 1912 KB
536904 24/03/2024 20:44:04 hoangbach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 1912 KB
536732 23/03/2024 08:38:26 guest 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
536728 23/03/2024 08:32:47 guest 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
535403 11/03/2024 20:49:09 huatho131 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
535400 11/03/2024 20:47:54 huatho131 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1144 KB
535393 11/03/2024 20:38:33 huatho131 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2564 KB
535106 08/03/2024 09:41:24 ntphongmq 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2964 KB
535103 08/03/2024 09:38:31 ntphongmq 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 2964 KB
535102 08/03/2024 09:37:58 ntphongmq 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
535101 08/03/2024 09:36:56 ntphongmq 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2964 KB
535097 08/03/2024 09:19:18 nguyenquangthanh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
535096 08/03/2024 09:17:49 nguyenquangthanh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 864 KB
534543 01/03/2024 21:30:57 BLPK 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
533962 25/02/2024 23:57:24 vanhoangngan 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 2568 KB
533794 23/02/2024 19:49:18 namnam 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533792 23/02/2024 19:46:43 namnam 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
533354 19/02/2024 20:36:16 a520huynm 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
533351 19/02/2024 20:31:31 nguyenhuykhanh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1976 KB
533350 19/02/2024 20:30:46 hoangthang 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
533349 19/02/2024 20:30:25 hoangthang 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2568 KB
533348 19/02/2024 20:30:05 PhamQuangHoach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533347 19/02/2024 20:28:10 hoangthang 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
533346 19/02/2024 20:28:01 PhamQuangHoach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
533343 19/02/2024 20:26:53 PhamQuangHoach 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 1132 KB
533341 19/02/2024 20:25:40 truongminhtuan 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
533340 19/02/2024 20:25:12 nguyenhuykhanh 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2568 KB
533339 19/02/2024 20:23:57 a527duonghn 23strb2 - Nhảy dân vũ (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
Back to Top