Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
541819 04/05/2024 15:18:38 Biển 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1109 ms 9420 KB
540859 01/05/2024 09:39:19 khach 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
540031 14/04/2024 19:00:54 minhson 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Accepted 31 ms 2680 KB
538351 08/04/2024 08:04:28 binhan2004 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
538200 06/04/2024 11:38:52 lqd230609 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Accepted 46 ms 3764 KB
537447 29/03/2024 22:22:48 a520TanNTD 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
537446 29/03/2024 22:21:16 a520TanNTD 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
536631 22/03/2024 10:00:57 huatho131 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 3304 KB
535441 12/03/2024 01:42:03 huatho131 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1078 ms 65300 KB
535440 12/03/2024 01:10:14 huatho131 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Memory limit exceed on test 17 93 ms 150036 KB
535439 12/03/2024 01:04:45 huatho131 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Memory limit exceed on test 17 125 ms 156060 KB
535438 12/03/2024 00:18:47 huatho131 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
535437 11/03/2024 23:57:56 huatho131 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 1896 KB
533966 26/02/2024 00:18:49 khnguyentran 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
533965 26/02/2024 00:18:08 khnguyentran 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
533963 26/02/2024 00:03:12 vanhoangngan 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533615 22/02/2024 00:32:59 khnguyentran 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++ Runtime error on test 6 15 ms 2804 KB
533613 22/02/2024 00:32:28 khnguyentran 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
533490 20/02/2024 16:19:50 guest 23strb4 - Không tiếp đất (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 4 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
Back to Top